Co to jest SUS-OK, CEO, panel koleżeński, nacobezu?

  

 CEO nazwa organizacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

 

SUS-OK Szkoła Ucząca Się – Ocenianie Kształtujące nazwa programu prowadzonego przez CEO w Warszawie.

 

Panel koleżeński – jednodniowa wizyta nauczycieli szkół należących do  programie SUS-OK, w trakcie której ocenia się pracę szkoły.

  

 Nacobezu na co będę zwracał/ła uwagę, czyli kryteria wymagań dla ucznia np. do sprawdzianu.

  

 OK –  metoda nauczania Ocenianie Kształtujące

 

Dlaczego przystąpiliśmy do programu?

 

 SUS-OK, ponieważ :

  •      chcemy się rozwijać,
  •      poszukiwać nowych rozwiązań metodycznych,
  •      chcemy skuteczniej uczyć i efektywnie rozwiązywać problemy
  •      doskonalić się poprzez współpracę z innymi szkołami, nauczycielami,
  •      poszukiwać nowych kontaktów,
  •      dzielić się i "podpatrywać" pomysły dobrej praktyki nauczycielskiej.

     Od 2009 roku realizujemy program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Ucząca Się”. Program podzielony był na trzy moduły. Realizacja każdego modułu zajęła nam około jednego roku pracy. I moduł dotyczył Oceniania Kształtującego. W trakcie jego trwania poznaliśmy zarówno podstawy teoretyczne, jak i wdrażaliśmy je w praktyce. Na zajęciach z uczniami pojawiły się takie pojęcia jak: cele lekcji w języku ucznia, nacobezu, informacja zwrotna, pytania kluczowe. Drugi moduł rozpoczęliśmy we wrześniu 2010 roku i związany był z doskonaleniem pracy szkoły. Głównie wdrażaliśmy wybrane elementy Oceniania Kształtującego, przeprowadziliśmy ewaluację wewnętrzną, debatę szkolną zakończoną wyborem najważniejszych problemów szkolnych wymagających poprawy i rozwiązania.   W trzecim roku podjęliśmy się prac związanych z przeprowadzeniem panelu koleżeńskiego. W ramach tych trzech modułów nauczyciele brali udział w wielu szkoleniach, konferencjach i warsztatach wyjazdowych oraz wewnętrznych.

Zostaliśmy przygotowani do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej za pomocą metody „Profil Szkoły”, gdzie dokonaliśmy oceny wewnętrznej sytuacji w szkole w opinii naszej, rodziców, uczniów, obsługi i administracji szkolnej. Na podstawie wspólnych spostrzeżeń odbyła się dyskusja nad problemami szkolnymi wymagającymi poprawy.

 

Wyznaczyliśmy dwa cele:

1. Nauczyciele podejmują działania w celu osiągania przez uczniów dotychczasowych i coraz lepszych wyników w nauce poprzez stosowanie wybranych elementów OK (cele lekcji i nacobezu).

2. Nauczyciele podejmują działania w celu promowania szkoły w środowisku.  

Następnie opisaliśmy dowody, które pozwoliły nam zmierzyć poziom realizacji celów. Do każdego dowodu konstruowaliśmy narzędzia badawcze, głównie były to ankiety i wywiady.

Potem przystąpiliśmy do realizacji zadań zmierzających do osiągnięcia założonych celów. Narzędziami badawczymi opracowanymi przez nauczycieli – ewluatorów zbadaliśmy stan początkowy realizacji poszczególnych dowodów. Następnie ewaluatorzy opracowali wyniki badania stanu początkowego i zapoznali z nimi Radę Pedagogiczną. Kolejnym krokiem było określenie kryteriów sukcesu, czyli określenie optymalnego poziomu badanego stanu. By osiągnąć założone kryteria powołano w szkole zespoły zadaniowe. Ich praca skupiała się m.in. na opracowaniu planu działań rozwojowych służących osiągnięciu założonych celów. Po zakończonej realizacji zadań wynikających z palnu działań ewluatorzy ponownie tymi samymi narzędziami badawczymi zbadali stan końcowy i opracowali jego wyniki. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań Rada Pedagogiczna określiła kierunki działań, które będą podejmowane w przyszłości.

     W ostatnim roku szkolnym przygotowaliśmy sprawozdanie z 2-letniej działalności szkoły dotyczącej podjętych kroków oraz ich rezultatów, aby osiągnąć wyznaczone cele. Raport przedstawiliśmy w RAJ-u tj. Radzie Jakości, która składała się z trzech recenzentów. Każdy z oceniających raport wydał niezależną opinię. Pozytywne recenzje raportu pozwoliły nam na zorganizowanie w naszej szkole w dniu 11 stycznia 2013r. Panelu Koleżeńskiego.


     W naszej placówce gościliśmy przedstawiciela CEO p. Justynę Frańczak, 17 nauczycieli ze szkół województwa dolnośląskiego, dyrektorów zaprzyjaźnionych ze szkołą szkół i przedszkoli. Podczas spotkania panelowego nauczyciele prezentowali lekcje otwarte: języka polskiego, języka angielskiego z językiem niemieckim, pływania, edukacji wczesnoszkolnej oraz wych. fizycznego. Goście zwiedzali naszą szkołę odwiedzając: basen, gabinet logopedy, szkolna biblioteką z centrum multimedialnym, świetlicę, salką polisensoryczną, gabinety lekcyjne. Odbyły się również rozmowy panelistów z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Nauczycielami. Dokonaliśmy także omówienia realizacji wybranych przez szkołę celów. Na podstawie przedstawionych prezentacji odbyła się dyskusja między gospodarzami, a zaproszonymi gośćmi. Nauczyciele dzielili się doświadczeniem i sukcesami w pracy z uczniami i rodzicami. W trakcie obrad panelistów spotkanie uświetniły występy artystyczne  naszych uczniów.

     Paneliści doceniając prace naszej szkoły przyznali certyfikat Szkoły Uczącej Się  na ręce dyrektora szkoły - p. Jolanty Milczyńskiej. Z pewnością certyfikat potwierdza, że szkoła jest organizacją uczącą się, a podmiotami w procesie zmian i postępów są uczniowie, rodzice i nauczyciele - wszyscy przeświadczeni o tym, że „Cokolwiek dzieje się dla dobra drugiego człowieka musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane” (Charles Dickens).

 

opracowanie: mgr Anna Tarasiewicz